Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında YönetmelikResmî Gazete Tarihi: 15.10.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30919


SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SİNEBİR) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

Madde 1 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi İstanbul’da olmak üzere Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.
Bu Meslek Birliği, ” Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7 inci maddesi uyarınca “sinema eserleri” alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

a) Bakanlık: Kültür Bakanlığı,

b) Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

c) Meslek Birlikleri: Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlikler,

d) Birlik: Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni (SİNEBİR)

e) Kanun: 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

f) Tüzük: Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği SİNEBİR) Tüzüğünü,

g) Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişi,

h) Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Radyo- Televizyon Kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren Film Yapımcıları,

i) Mali hak sahibi: Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler,

anlamında kullanılmıştır.

Birliğin amacı

Madde 3 - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR)’nin Amacı: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı kanun ile değişik 5 inci maddesi kapsamındaki eserlerin, eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Birliğin kurulması

Madde 4 - Tüzüğün 8 inci maddesinde ön görülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 5 - Geçici Yönetim Kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar birliğin işlerini yürütür ve birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici Yönetim Kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre Genel Kurul’a tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel kişilik

Madde 6 - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin ilk Genel Kurul toplantısı

Madde 7 - Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
İlk Genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 8 - Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Eser sahipleri, Birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.
Eser sahiplerinin Kanun’la tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan Birlikler dışında başka Birlik, Dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez

Eser ve yayınları izlemek

Madde 9 - Birlik, üyelerine ait eserlerin ve yayınlarının kullanılmasını izlemek ve bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin faaliyetleri

Madde 10 - Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkânlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyelerinin yetki belgesinde belirtikleri eserlerinin, kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve meslek ilişkileri kurmak, karşılıklı anlaşmalar imzalayarak üyelerin haklarının yurt dışında takip edilmesini sağlamak ve yabancı eser sahiplerinin haklarını ülke içinde takip etmek.
d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g) Üyelerinin eserlerinin, her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyelerinin eserlerinin, kullanımlarına ilişkin sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
i) Mesleğin ve üyelerin kültürel gelişimi, sinema sanatının güçlenmesi için festivaller, gösteri ve panel, seminer, açık oturum gibi mesleki etkinlikler, mesleki eğitim ve uluslararası kültürel mesleki etkinlikler düzenlemek.
j) Kanun ve Tüzük ve Birliğinin amaçları çerçevesinde yapılacak diğer faaliyetler.

Meslek Birliğinin kurucuları

Madde 11 - Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Tüzükte ön görülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve vergi numaraları, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır. (Ek.1)

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

Madde 12 - “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”te ön görülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, anılan Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde ön görülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlik’te üye kalmaya zorlanamaz. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir Birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, eser çeşitleri bakımında farklı Birlik’lere üye olabilirler.
Üyeler, Genel Kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik türleri

Madde 13 - Birlikte, asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asıl üye

Madde 14 - Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5 maddesinde belirtilen sinema eserlerinin aynı Kanun’un 8 maddesi kapsamında eser sahibi olan Yönetmen, Senaryo Yazarı, Dialog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve Animatör gerçek veya tüzel kişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Umuma arz edilmiş bir sinema filmi veya üç televizyon filmi veya yirmi altı bölüm televizyon dizisinde görev almış ve jenerikte adı soyadı yazılı olan Yönetmen, Senaryo Yazarı, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi, Animatör Birliğe asıl üye olabilirler.

Yararlanan üye

Madde 15 - Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.
Yararlanan üyeler, Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla Genel Kurul’a katılabilirler.

Üyelik başvurusu ve kabul

Madde 16 - Üye olmak isteyen gerçek kişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanun’da, Tüzük’te ve Birlik Tüzüğünde ön görülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler, asıl ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik uyuşmazlığı

Madde 17 - Başvuranın hangi Birliğe üye olabileceği konusunda Birlik’ler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, sinema eserleri alanında kurulmuş olan Federasyonca karara bağlanır. Henüz Federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik Genel Kurulu’nda çözümlenir.

Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi

Madde 18 - Üyelik, ölüm tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun devam eder.

Üyelikten çekilme

Madde 19 - Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuru ile sona erer.

Üyelikten çıkarma ve itiraz

Madde 20 - Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rahman sürdürmek,
d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde bildirilir. Bu karara karşı yargı yolu açıktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları

Birlik organları

Madde 21 - Birliğin organları şunlardır:


a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Teknik-Bilim Kurulu
e) Haysiyet Kurulu
f) Yönetim Danışma Kurulu (İhtiyari kuruldur)
Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.

Genel Kurul

Madde 22 - Genel Kurul, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR)’in asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 23 - Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu ve ihtiyari olarak oluşturulan Yönetim Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
b) Federasyona katılma kararı almak ve Federasyon Genel Kurulu’na katılacak temsilcileri seçmek,
c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,
d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak
f) Yönetim Kurulu’nun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
g) Merkez Müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i) Birlik Tüzüğü’ndeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,
j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,
k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,
l) Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,
n) Üyelerine ait eserlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,
o) Mevzuat ve birlik tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Genel Kurul’a uygulanacak hükümler

Madde 24 - “Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün “Genel Kurul’un toplanması” başlıklı 23 üncü, “Genel Kurul’un toplantıya çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu

Madde 25 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen Yedi üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri tek bir seçimle belirlenir ve alınan oy sıralamasına göre asıl ve yedek üyeler olarak tescil edilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman üye seçer. Kurul Başkanın yokluğunda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 26 - Yönetim Kurulu, en az dört üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri

Madde 27 - Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
b) Merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
d) Birlik Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve Genel Kurul’a sunmak,
f) Bir eser üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve Genel Kurul’a sunmak,
g) Asıl üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişiyle hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleri ile eser sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
j) Genel Kurul kararlarının ve Denetleme Kurulu raporlarının birer örneğinin Kurul’a verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlık’la işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,
l) Kanun’un 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,
m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanun’un 75 inci maddesinde ön görülen şikâyet yetkisini kullanmak,
n) Mevzuat ve Birlik Tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin temsili

Madde 28 - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), Birlik Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.
Temsil yetkisi, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.
Hakların izlenmesinde, Birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde Genel Sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, Yönetim Kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 29 - Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir Başkan seçer.

Denetleme Kurulu’nun görevleri

Madde 30 - Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirten esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla Yönetim Kurulu’na, iki yıllık raporlarla da Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik-Bilim Kurulu

Madde 31 - Teknik-Bilim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulu’nun görevleri

Madde 32 - Teknik-Bilim Kurulu, Meslek Birliği’nin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu’nca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kurulu’na bir örneğini de Denetleme Kurulu’na vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Kurul Başkanınca veya Kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişileri bilgi ve görüşleri alınmak üzere Kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 33 - Haysiyet Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir Başkan seçer.

Haysiyet Kurulu’nun görevleri

Madde 34 - Haysiyet Kurulu, Disiplin Yönergesi’ni uygulamakla görevlidir. Disiplin Yönergesi, Haysiyet Kurulu’nca hazırlanır, Yönetim Kurulu’nca incelenir ve Genel Kurulca kabul edilir.
Birlik Tüzüğü’nde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile Disiplin Yönergesi’nde ön görülen diğer disiplin cezaları Haysiyet Kurulu’nca verilir.
Birlik, Haysiyet Kurulu’nun kararlarına karşı yedi gün içinde Federasyon Haysiyet Kurulu’na itiraz edebilir.
İtiraz olunmayan Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Yönetim Danışma Kurulu

Madde 34/A – Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur.
Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir Başkan seçer.
On beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından atanacak olan Birlik üyesi olmayan Telif Hakları mevzuatında uzman bir hukukçu ve sinema alanında bir öğretim üyesi veya sinema alanında uzmanlaşmış iki üye Kurul’a katılır. Kurul, beş kişiden oluşur.
Dışarıdan atanan iki üyeden birinin ya da ikisinin görevden ayrılması durumunda, Yönetim Kurulu yerlerine yenilerini görevlendirir.

Yönetim Danışma Kurulunun görevleri

Madde 34/B -
a) Kurul, dört ayda bir periyodik olarak ve Kurul Başkanı’nın çağrısıyla toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan veya Genel Sekreter’in çağrısı ile de toplantı istenebilir.
Toplantılara Yönetim Kurulu da katılır. Danışmak istediği sorunları gündeme getirir, öneriler alır.
b) Sinema ve Telif Hakları konusunda, dünya ve ülkemizde gelişen, değişen koşullara göre öneriler getirmek Kurul’un görevidir.
c) Kurul’un istediği bilgileri vermek Yönetim Kurulu’nun görevidir.
d) Yazılı hale getirilen kararlar tavsiye niteliğindedir.

Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi

Madde 35 - Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgâhları, seçimleri izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı’nca Bakanlığa ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığı’na yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 36 - Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik Merkezi arasındaki bağlantıyı sağlar.
Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.
Birlik, ayrıca Genel Sekretere bağlı bir Merkez Müdürlüğü kurabilir. Merkez Müdürlüğü, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin ücretleri Genel Kurul kararıyla belirlenir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Hesap dönemi

Madde 37 - Birliğin ilk hesap günü, bu Birliğin kurulduğu günden başlar, Genel Kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.
Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin gelirleri

Madde 38 - Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir
a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
c) Yayın gelirleri,
d) Birlikçe tahsil olacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,
e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f) Faiz, hazine bonosu
g) Diğer gelirler.

Yetki Belgesi

Madde 39 - Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eserlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır
Bunun için üyeler, Kanunun 20 inci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmenlikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini Birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde göz önünde bulundurulacak ölçütler

Madde 40 - Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde eserlerin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlaması,
b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,
e) Eserlerin kulanım sıklığı,
f) Pazar oranı,
g) Kullanılan her eser başına bir ücret,
h) Sabit ücret
i) Saniye veya dakika bazında birim ücret, gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.
Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan Meslek Birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile Meslek Birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların çözümü

Madde 41 - Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak Uzlaştırma Kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım

Madde 42 - Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine ödenir
Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler

Madde 43 - Yönetim, Denetleme, Teknik-Bilim, Haysiyet ve Yönetim Danışma kurullarına katılan üyeler, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, Merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.
Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı Genel Kurul kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, kendiliğinde dağılmış sayılma ve tasfiye

Madde 44 - “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” ün “Genel Kurul Kararıyla Fesih” başlıklı 43 üncü, “Mahkeme Kararıyla Fesih” başlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden Dağılmış Sayılma” başlıklı 45 inci ve “Tasfiye” başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter ve kayıtlar

Madde 45 - Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:
a) Asıl üye defteri,
b) Yararlanan üye defteri,
c) Yönetim Kurulu karar defteri,
d) Gelen ve giden evrak defteri,
e) Gelir gider defteri,
f) Bütçe, kesin hesap ve bilânço defteri
g) Demirbaş defteri
Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtlarının tutulmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.
Defterin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Eserlerin bir örneğinin Birliğe verilmesi

Madde 46 - Birliğe üye olanlar, haklarının idaresini verdikleri eserlerin bir örneğini, çoğaltılamayanların diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için Birliğe vermek zorundadır.
Birlik oluşturacağı arşiv için sinema alanında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümleri

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

Madde 47 - Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk, tüzel kişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.
Birliğin uluslararası Meslek Birlikleri’ne üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın denetimi

Madde 48 - Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin Yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi Yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme
isteminin yerine getirilmesi zorunludur. İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarını işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık gözlemcisi

Madde 49 - Birliğin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili mevzuat

Madde 50 - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Tüzüğü’nde hüküm bulunmayan hallerde “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak sahipleri Meslek Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

Yönergeler

Madde 51 - Birlik, Tüzük’te öngörülen yönergeleri Genel Kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük

Madde 52 - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Tüzüğü, Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 - Bu Tüzük hükümlerini Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Genel Kurulu adına Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Yönetim Kurulu yürütür.