Eser Saklama İçin Nedir


Eser Saklama Yönergesi


Amaç

Madde 1 Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) olarak; FSEK 42 madde ve ilgili tüzük hükümleri uyarınca ve hakların ihlal öncesi önleyici koruma önlemlerinin alınması zorunluluğu da gözetilerek, ayrıca yetki belgesiyle verilen yetkilerin de kullanılması gerekliliği gözetilerek, üyelerinin birliğe vermekle yükümlü oldukları eserlerinin kaydının tutulması, saklanması ve yetki belgesindeki yetkiler çerçevesinde, üçüncü kişilerle mali hakların devri/kullanılması sözleşmeleri yapılabilmesi amacıyla işbu yönergenin hazırlanmasına karar verilmiştir.


Dayanaklar

Madde 2 Eser Saklama Yönergesi’nin hukuksal dayanakları, FSEK 41 42 madde Tüzük 40 madde ve SİNEBİR Meslek Birliği tüzüğünün 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı kanun ile değişik 5 maddesi ve 5846 sayılı maddeleridir.


Kapsam ve Koşullar

Madde 3 Meslek Birliği üyeleri, yetki belgesi gereği eserlerinin serbestçe belirledikleri bir ortama aktarılmış (CD, DVD, …) birer örneğini SİNEBİR’e vermekle yükümlüdürler. Eserin; görsel performans, televizyon dizi senaryosu ve benzeri gibi özel niteliğinin gerektirmesi halinde, eserin temel ve ayrıcı özelliklerini içeren bir özet örnek de teslim edilebilir.

Üyelerin birliğe verdikleri eserleri, noterlikçe onaylı eser kayıt defterine yazılır. Eser, eser sahibi ile birlikte, okunmadan, izlenmeden kapalı bir zarf içerisinde teslim alınır;zarf üzerine yapıştırmak üzere hazırlanan şablona eserin dökümü yazılarak,zarfın üzerine yapıştırılır.Dört köşesine ‘’T’’ şeklinde mühür ve tarih kaşesi vurularak,kapalı zarf saklanmak üzere teslim alınır.Açık olarak gelen esere de aynı işlem uygulanarak ve zarfın üzerine yapıştırılan yazının bir örneği ile birlikte,eser sahibine iade edilir. Eserin birliğe teslim edildiği tarih, yıl, gün ve ay olarak deftere işlenir. Her esere bir kayıt numarası verilir.

Madde 4 Eser Kayıt Defterine kayıt işlemi için eserlerin alenileşmiş olması zorunluluğu yoktur. Sinema ve televizyon filmi, belgesel, animasyon, senaryo, diyaloglar gibi eserler ve sinopsis gibi eser sahibinin eserin yaratımı ve anlatımı ile ilgili olan belgeler bir mühürlü zarf içerisinde saklanır ve deftere kaydedilir. Bu gibi alenileşmemiş veya yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim hakları kullanılmamış eserlerle ilgili olarak, eser sahibine, eserin adını, sayfasını, SİNEBİR'e tevdi tarihini gösteren bir kayıt belgesi verilir. Eser sahibi istediği takdirde, kendisinde kalan bir nüsha da mühürlenir. Bu madde kapsamındaki eserlerin kaydı ve saklanması giderleri olarak: 20 sayfaya kadar olan sinopsis ve treatment için 20 YTL; 20 sayfadan yukarısını teşkil eden senaryo için 50 YTL (Diziler için bölüm başı fiyat) saklama işlemleri bedeli alınır. CD, DVD ve benzeri materyaller için ise (her bir materyal/zarf için) 25 YTL saklama bedeli alınır.

Aday üyelik için, Birlik üyeliği için ödenen 30 YTL giriş ödentisi, her aday üyenin ilk eseri için aynı zamanda saklama işlemleri bedeli olarak kabul edilir. Aday üyenin izleyen eserleri için ise herkese uygulanan rayiç bedeller kabul edilir.

Bu bedeller 2007 yılı için geçerli olup, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde her yıl değişen koşullara göre yeni bedeller belirleyebilir.

Madde 5 Dördüncü madde kapsamındaki eserlerle ilgili olarak, meslek birliği yetkilileri, eser sahibinin yazılı onayı ile 3 kişilerle mali hak devri/kullanma sözleşmeleri imzalayabilir.

Madde 6 Dördüncü madde kapsamında saklama süresi iki yıldır. İki yıllık sürenin dolmasına bir ay kala eser sahibine yazılı bildirimde bulunulur ve eserini yeniden iki yıllık süre için saklatmak istiyorsa, bir ay içerisinde başvurarak bedel ödemesi gerektiği bildirilir. Bir (1) ay içerisinde bedel ödenmediği ve başka bir yazılı talep olmadığı takdirde, eser adrese iade edilir. İkinci ve sonraki saklamalar için de aynı bedel tahsil edilir.